SYLLABUS

 

Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Laboratuar
(saat/hafta)

Yerel Kredi

ECTS

Uluslararası Ticaret ve Finansman için Akademik Beceriler

ITF

 150

Bahar

2

2

3

4

 

 

Ön Koşullar

:

Yok

 

Dersin Dili

:

İngilizce

Dersin Türü

:

Zorunlu

Dersin Seviyesi

:

Lisans

Dersin Veriliş Şekli

:

Yüz yüze

Dersin Koordinatörü

:

Doç. Dr. C. Coşkun Küçüközmen

Dersi Veren(ler)

:

Dersin Yardımcıları

:

Dersin Amacı

:

Bu dersin amacı uluslararası ticaret ve finansman alanında bir derece almak isteyen öğrencilere gereken temel akademik becerileri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

:

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Bu derste başarılı olan öğrenciler şunları yapabilecek durumda olacaklardır:
  • Alandaki gazete yazılarını ve kısa raporları okumak.
  • Alandaki gazete yazılarını ve kısa raporları özetlemek.
  • Araştırma veritabanlarını etkili bir şekilde kullanmak.
  • Power Point sunuşları hazırlamak.
  • Power Point slaytları ile sunuş yapmak.
  • Gerekli hesaplamaları yapmak için Excel kullanmak.
  • Excel’de grafik ve tablo hazırlamak.
  • Akademik etik üzerine tartışabilmek.

Dersin İçeriği

:

Ders, öğrencilerin sınıfta kısa okuma parçaları ile tanıştırılmasıyla başlayacak ve içeriğin nasıl özetlenmesi gerektiğini öğrenmelerinde onlara yardımcı olacaktır. Sonrasında öğrenciler, gelecek yıllarda alacakları derslerde gereksinim duyacakları yazılım programlarını öğreneceklerdir. Excel ve Power Point becerileri kısa ödevler ile geliştirilecektir.

Opsiyonel Program Bileşenleri

:

None

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş, İletişimin Temelleri

2

Gerçeklik ve Bilgi, İnanma ve Bilme

3

Eleştirel Düşünce *Kaynakların güvenilirliğini saptama *Nedensel açıklama *Tahmin *Genelleme *Eleştirel akıl yürütme *Tümevarım ve Tümdengelim

4

Yaratıcı Düşünce *Varsayımları ortaya çıkarma *Fikir üretme *Olasılıklar geliştirme *Metafor kullanma

5

Gruplararası ve Kültürlerarası İletişim *Kesinliği kanıtlanmamış varsayımlar *Kültürel yapılar (değerler, din, karar verme modelleri) *İletişimde empati kurma

6

Etkili Okuma ve Yazma *Stil, kelime kullanımı, düzenleme ve format

*Okuma ve Yazma Alıştırmaları *Okuma alıştırmaları *EPosta ve Bildirimler/Duyurular *İyi niyetli, ikna edici ve olumsuz mesajlar *Gayri resmi raporlar *Yönetici özeti *Resmi araştırma

7

Gözden geçirme ve düzeltmeler yapma *Kelime işlemcilerinin etkin bir biçimde kullanılması

*Okuma ve Yazma Alıştırmaları *Okuma alıştırmaları *EPosta ve Bildirimler/Duyurular *İyi niyetli, ikna edici ve olumsuz mesajlar *Gayri resmi raporlar *Yönetici özeti *Resmi araştırma

8

Okuma metinlerini anlamak için kelime haznesi becerilerini kullanma. *Ana fikirleri bulma *Okuma metinlerinden sonuçlar çıkarma

*Okuma ve Yazma Alıştırmaları *Okuma alıştırmaları *EPosta ve Bildirimler/Duyurular *İyi niyetli, ikna edici ve olumsuz mesajlar *Gayri resmi raporlar *Yönetici özeti *Resmi araştırma

9

Araştırma Süreci I *Birincil ve ikincil araştırma *Kütüphane ve veri tabanlarını kullanma *Okuma, not alma ve kaynak kullanma

*Kütüphane ziyareti *Online veritabanları kullanma, anahtar kelime arama, vb. *Referans/Kaynak gösterme çeşitleri (APA, Harvard,vb.)

10

Araştırma Süreci II *Literatürü eleştirel olarak gözden geçirme *Araştırma ve araştırma unsurlarının örnekleri (özet, literatür taraması, metodoloji, bulgular ve tartışma)

Makale inceleme, Paraphrasing

11

Araştırma Süreci III *Araştırma ve akademik dürüstlükte ahlaki değerler

Etik kusurları değerlendirme

12

Sunuş *İzleyici/Dinleyici analizi *Araştırma *Sunuşun organizasyonu *Sunuşun yapılışı *Power Point yazılımının etkin biçimde kullanımı

Power Point programını tanımak

13

Araştırmaya yönelik uygun sayısal yöntemlerin belirlenmesi süreci *Excel yazılımının etkin biçimde kullanımı (grafik oluşturma ve temel fonksiyonlar)

Excel programını tanımak

14

Araştırmaya yönelik uygun sayısal yöntemlerin belirlenmesi süreci *Excel yazılımının etkin biçimde kullanımı (grafik oluşturma ve temel fonksiyonlar)

Excel programını tanımak

15

İletişimde Etik

16

Dönemin gözden geçirilmesi

 

 

Ders Notu

:

Diğer Kaynaklar

:

 

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Payı

Devam/Katılım

1

30

Laboratuar

Uygulama

Arazi Çalışması

Derse Özgü Staj

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği

Ödev

Sunum/Jüri

1

30

Projeler

1

40

Seminer/Workshop

Ara Sınavlar

Final

Toplam

 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI

YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

TOPLAM

 

Ders Kategorisi

(Sadece bir kategori seçilecektir)

Temel Meslek Dersleri

Uzmanlık/Alan Dersleri

Destek Dersleri

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri

X

Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

Program Yeterlilikleri / Çıktıları

* Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak.

2

Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.

X

3

Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.

X

5

Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.

6

Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.

7

Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.

8

Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.

9

Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.

10

Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X

11

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

X

12

Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

Aktiviteler

Sayı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Laboratuvar

Uygulama

Derse Özgü Staj

Arazi Çalışması

Sınıf Dışı Ders Çalışması

6

5

30

Sunum / Seminer

1

22

22

Proje

1

20

20

Ödevler

Küçük Sınavlar

Ara Sınavlar

Final

 

 

Toplam İş Yükü

120